Firma AD ARCHITEKCI zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem budyn­ków miesz­kal­nych oraz budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej takich jak biu­rowce, zakłady prze­my­słowe, budynki usłu­gowe itp.

W zakres naszej dzia­łal­no­ści wcho­dzą nastę­pu­jące prace:

  • opra­co­wy­wa­nie danych wyj­ścio­wych poprze­dza­ją­cych pro­ces inwe­sty­cyjny (w tym pomoc w uzy­ska­niu warun­ków zabu­dowy i bada­nie nasycenia),
  • wyko­ny­wa­nie indy­wi­du­al­nych kon­cep­cji oraz pro­jek­tów budow­la­nych i wyko­naw­czych we wszyst­kich branżach,
  • kształ­to­wa­nie prze­strzeni archi­tek­to­niczno - urbanistycznych,
  • pomoc w uzy­ska­niu pozwo­le­nia na budowę,
  • nad­zory autorskie,
  • doradz­two na każ­dym eta­pie reali­za­cji inwestycji.